Pociski AGM-158 JASSM dla Polskich F16

Dyskusja na temat współczesnego lotnictwa wojskowego

Pociski AGM-158 JASSM dla Polskich F16

Postprzez Bober » 5 wrz 2014, o 11:42

http://technowinki.onet.pl/pociski-agm-158-jassm-dla-polski-juz-pewne/fhw95

Jak donosi Defence24.pl, już w przyszłym roku na wyposażenie polskich F-16 mają trafić pociski manewrujące o niskiej wykrywalności powietrze-ziemia AGM-158 JASSM. Tym samy Polska dołączy do elitarnego grona państw posiadających tę supernowoczesną broń.

Informacje te potwierdza także „Polityka” podając, że według nieoficjalnych źródeł mamy pozyskać 200 pocisków tego typu, a weekend polscy wojskowi mają jechać do USA „dopinać ostatnie szczegóły”. Oficjalnie MON nie skomentował jeszcze tych doniesień.

Od dawna wiemy, że strona polska jest zainteresowana nabyciem tego typu rakiet. Nie jest to jednak łatwe przedsięwzięcie, ponieważ JASSM to jedna z najnowocześniejszych broni w amerykańskim arsenale, o znaczeniu strategicznym. Stąd producent – Lockheed Martin musi uzyskać oficjalne, rządowe pozwolenie na sprzedaż tego typu pocisków.
In­for­ma­cje te po­twier­dza także „Po­li­ty­ka” po­da­jąc, że we­dług nie­ofi­cjal­nych źró­deł mamy po­zy­skać 200 po­ci­sków tego typu, a week­end pol­scy woj­sko­wi mają je­chać do USA „do­pi­nać ostat­nie szcze­gó­ły”. Ofi­cjal­nie MON nie sko­men­to­wał jesz­cze tych do­nie­sień.

Na­by­cie przez Pol­skę tej broni było te­ma­tem roz­mów mi­ni­stra obro­ny To­ma­sza Sie­mo­nia­ka z se­kre­ta­rzem obro­ny USA Chuc­kiem Ha­ge­lem pod­czas kwiet­nio­wej wi­zy­ty w Wa­szyng­to­nie. Wszyst­ko wska­zu­je więc na sku­tecz­ność Pol­ski w tych ne­go­cja­cjach, po­nie­waż Fin­lan­dia sta­ra­ła się o ich na­by­cie od 2006 roku, a zgodę otrzy­ma­ła do­pie­ro w 2011. Fi­no­wie za­ku­pi­li 70 po­ci­sków za 180 mi­lio­nów do­la­rów.

We­dług in­for­ma­cji, do któ­rych do­tar­ło Defence24.​pl, wraz z po­ci­ska­mi, zmo­der­ni­zo­wa­ne zo­sta­ną nasze F-16:
"W ra­mach mo­der­ni­za­cji pol­skie F-16 po­win­ny otrzy­mać także nowe wy­po­sa­że­nie i opro­gra­mo­wa­nie, w tym kom­pu­te­ry misji oraz sys­te­my GPS cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się zwięk­szo­ną od­por­no­ścią na za­kłó­ce­nia. Roz­sze­rze­niu mają po­nad­to ulec zdol­no­ści w za­kre­sie wy­mia­ny da­nych o sy­tu­acji tak­tycz­nej za po­mo­cą sys­te­mu Link 16." – Defence24.​pl.

AGM-158 JASSM to poddźwiękowe pociski manewrujące wyposażone w silnik odrzutowy o zasięgu 370 kilometrów. Jest to broń o obniżonej wykrywalności, wprowadzona do służby w 2009 roku. Umożliwia atak spoza zasięgu obrony przeciwlotniczej przeciwnika, a jej możliwości są praktycznie nieograniczone. Oczywiście za odpowiednią cenę. Teoretyczny koszt jednego pocisku to 700 tysięcy dolarów, ale jak pokazuje przykład Finlandii, niektórzy są w stanie zapłacić znacznie więcej za tę broń. Obecnie znajduje się ona na wyposażeniu sił powietrznych Holandii, Australii i Finlandii. Korei Południowej odmówiono sprzedaży.
Bober
 

Powrót do Lotnictwo wojskowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron